Regulamin

§1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Użytkownik -oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Klient – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług firmy Colnet Karolina Semczyszyn, umieszcza w serwisie treści reklamowe
Administrator – właściciel Serwisu www.mapa-firm.com – Colnet Karolina Semczyszyn
Ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań.
Usługi – świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika, zarówno odpłatnie i nieodpłatnie, wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.mapa-firm.com świadczone zarówno przez Administratora jak i jednostki współpracujące z Administratorem na rzecz Użytkowników.

§2. Postanowienia ogólne

Korzystając z serwisu www.mapa-firm.com użytkownik potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§3.

1.3 Administrator udostępnia Usługi Użytkownikom, posługując się wszelkimi dostępnymi narzędziami teleinformatycznymi, na warunkach przedstawionych w drodze negocjacji z Użytkownikami podczas działań handlowych.
2.3 Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu odbiorcy. Rachunek zostanie przesłany na adres podany przez Użytkownika lub na adres poczty elektronicznej.

§4.

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w serwisie www.mapa-firm.com nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.
Administrator nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez Administratora). Administrator ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

§5.

Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).

§6.

Serwis nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników. Użytkownik chcąc zostać zarejestrowany w Serwisie obowiązany jest podać wyłącznie niezbędne dane identyfikujące go na tle innych użytkowników, takie jak adres, siedzibę, telefon itp., oraz adres poczty elektronicznej. Użytkownik w celu uzyskania rachunku obowiązany jest podać niezbędne dane. Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a Administratorem portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne

§7.

Colnet Karolina Semczyszyn nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§9. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

9.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych.
9.2 Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego www.mapa-firm.com w przypadku obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

§10. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów serwisu, lub też treści powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres biuro@mapa-firm.com
Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w reklamacji

§11.RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:
Administrator danych oraz informacje kontaktowe:
Administratorem danych jest Colnet Karolina Semczyszyn
Ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań
, e-mail: biuro@mapa-firm.com
Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna: Dane osobowe będą przetwarzane w celu odania ich do bazy danych Portalu celem publikacji w wyszukiwarce art. 6 ust. 1 lit. f RODO*

Kategorie danych osobowych:
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail.
Okres przez który dane będą przetwarzane:
Dane przetwarzane w bazie Portalu do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub sprzeciwu.
Dane publikowane na stronie mapa-firm.com są powszechnie dostępne.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§12.Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.